ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

10 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 24
ΠΡΟΣ : – Όλα τα ενήλικα στελέχη , μέλη ΕΠΠ και μέλη ΕΚΣ Π.Ε.KE.M
KOIN. : Πρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΠ, Γενικό Έφορο και Μ.Β.Γ.Ε. ΣΕΠ

ΘΕΜΑ : 7ο Συνέδριο ΠΕ.ΚΕ.Μ .- Διαδικασία ανάδειξης μελών ΓΣ.
ΣΧΕΤ. : Οργανισμός ΣΕΠ.

1. Σύγκληση Συνεδρίου – Πραγματοποίηση Διαδικασίας Ανάδειξης
Σε εφαρμογή των διατάξεων του Οργανισμού Σ.Ε.Π. συγκαλώ το 7ο Συνέδριο Περιφερειακής
Εφορείας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Τόπος – Χρόνος

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, την Κυριακή 11
Δεκεμβρίου 2022, στην αίθουσα του Δημαρχείου. Ως ώρα προσέλευσης του Συνεδρίου ορίζετε η 11.00
π.μ. και η λήξη του περίπου στις 1.30 μ.μ.Νωρίτερα οι Σύνεδροι, στις 10 π.μ. θα συμμετάσχουν στην Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο τέλος της οποίας θα τελεστεί Μνημόσυνο για τους Κεκοιμημένους
Αδελφούς μας.Στο συνέδριο θα πραγματοποιηθούν οι αναδείξεις μελών για τη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.
όπως αυτές προέκυψαν από την Εγκύκλιο 14/2022 Γ.Ε./Σ.Ε.Π.
Δηλαδή 8 Ενήλικα Στελέχη, 1 μέλος ΕΠΠ και 1 μέλους Ε.Κ.Σ.

Ο Περιφερειακός Έφορος καταλαμβάνει αυτοδίκαια την πρώτη θέση του καταλόγου των
αναδειχθέντων Βαθμοφόρων – Εκπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση, χωρίς να απαιτείται η υποβολή
υποψηφιότητας, για χρόνο ίσο με το χρόνο ισχύος της Εντολής Διοίκησής του, ως εκ τούτου τα προς
ανάδειξη Ενήλικα Στελέχη είναι 7.

3. Συμμετοχή

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. (άρθρο 8 παρ. 1Γα/αδ) δικαίωμα συμμετοχής στο
Συνέδριο – Διαδικασία Ανάδειξης έχουν οι Βαθμοφόροι τα μέλη ΕΠΠ και τα μέλη των Ε.Κ.Σ. της
Περιφερειακής Εφορείας που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σ.Ε.Π.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του
Συνεδρίου η Περιφερειακή Εφορεία θα καταρτίσει πίνακα Βαθμοφόρων, ο οποίος θα επικυρωθεί από
την Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας, με τους έχοντες σύμφωνα με τα παραπάνω δικαίωμα
συμμετοχής στο Συνέδριο – Διαδικασία Ανάδειξης.
Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών που μεσολαβεί από την κατάρτιση του πίνακα
έως την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δεν θα εκδοθούν νέες Εντολές Διοίκησης. Κατόπιν αυτού,
Περιφερειακή Εφορεία Κεντρικής Μακεδονίας www.pekem.gr, 6944.341216
καλούνται οι αρμόδιοι Αρχηγοί Συστημάτων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έκδοση νέων Εντολών
Διοίκησης ή για την έγκαιρη πρόταση ανανέωσης υφιστάμενων Εντολών Διοίκησης που πρόκειται να
λήξουν εντός του ανωτέρω πενθημέρου.
Ακόμη, οι Βαθμοφόροι και τα μέλη των Ε.Κ.Σ. έως την ημέρα της Διαδικασίας Ανάδειξης, πρέπει:
o Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2022 -2023, να έχουν
δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.,
o Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ
συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων και
o Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.
Η ευθύνη ταυτοποίησης των συμμετεχόντων στο Συνέδριο ανήκει αποκλειστικά στην Εφορευτική
Επιτροπή.
Οι Περιφερειακοί Έφοροι εξουσιοδοτούνται να εισπράττουν, επί αποδώσει στην Οικονομική Υπηρεσία
του Σ.Ε.Π., τις οφειλές με απόδειξη ακόμα και την ημέρα πραγματοποίησης του Συνεδρίου.

4. Προετοιμασία – Οργάνωση

Η Περιφερειακή Εφορεία καταρτίζει πίνακα υποψηφίων Βαθμοφόρων σύμφωνα με τις
υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί στην Περιφερειακή Εφορεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την
πραγματοποίηση του Συνεδρίου. Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους
ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρεις Βαθμοφόρους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο
Συνέδριο (βλ. Εγκ ΣΕΠ 12/2018 Υπόδειγμα 1/Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Βαθμοφόρου).
Η Περιφερειακή Εφορεία φροντίζει επίσης για την εκτύπωση και διανομή στους Συνέδρους του πίνακα
των υποψηφίων Βαθμοφόρων της Περιφερειακής Εφορείας και για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν
στη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

5. Υποψηφιότητες

Για την ανάδειξή τους ως Ενηλίκων Στελεχών – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας,
δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι Βαθμοφόροι οι οποίοι κατά την ημέρα υποβολής της
υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρ. Α.3 και έχουν επιπλέον:
• Διετή τουλάχιστον θητεία Βαθμοφόρου και
• Πτυχίο Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης – Κύκλου Μεθοδολογίας – Κύκλου Ηγεσίας
Για την ανάδειξη των Μελών Ε.Κ.Σ. – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική
Συνέλευση Σ.Ε.Π. δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα τα Μέλη Ε.Κ.Σ. που κατά την ημέρα
υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρούσης και έχουν επιπλέον διετή
τουλάχιστον θητεία ως Μέλη Ε.Κ.Σ. Συστημάτων ή Εφορειών, με ισχύοντα διορισμό κατά το τελευταίο
έτος προ της ημερομηνίας ανάδειξης.
Για την ανάδειξη των Μελών ΕΠΠ – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική
Συνέλευση Σ.Ε.Π. δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα τα Μέλη ΕΠΠ που κατά την ημέρα
υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρούσης .

6. Διεξαγωγή του Συνεδρίου ή της Διαδικασίας Ανάδειξης

Κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάδειξης εκλέγεται (δι’ ανατάσεως της χειρός) από τους
παρόντες Βαθμοφόρους τριμελές Προεδρείο, το οποίο έχει την παράλληλη ιδιότητα της Εφορευτικής
Επιτροπής.Περιφερειακή Εφορεία Κεντρικής Μακεδονίας www.pekem.gr, 6944.341216
Όσοι έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα δεν μπορούν να καταλάβουν θέση στο Προεδρείο.
Οι παρόντες Βαθμοφόροι επικυρώνουν τους αντίστοιχους πίνακες συμμετεχόντων στο Συνέδριο
και των υποψηφίων για ανάδειξη, που έχει καταρτίσει η Οργανωτική Επιτροπή. Θέματα διαδικαστικά
που αναφύονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αντιμετωπίζονται από το Προεδρείο και σε
περίπτωση ενστάσεως το θέμα επιλύεται οριστικά από το σύνολο των παρόντων τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή.
Θέματα διαδικαστικά που αναφύονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αντιμετωπίζονται από
την Εφορευτική Επιτροπή και σε περίπτωση ενστάσεως το θέμα επιλύεται οριστικά από το σύνολο των
παρόντων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

7. Ανάδειξη Εκπροσώπων

Η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων είναι μυστική.
Κάθε Σύνεδρος Βαθμοφόρος μέλος ΕΠΠ και μέλος Ε.Κ.Σ. έχει δικαίωμα να εκφράσει την
προτίμησή του για τόσους υποψήφιους, όσους η Περιφερειακή Εφορεία του δικαιούται να αναδείξει,
εκτός μιας θέσης που καταλαμβάνει αυτοδικαίως ο αναδεδειγμένος Περιφερειακός Έφορος.
Ο Περιφερειακός Έφορος φροντίζει για την όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, καθώς
αναβολή του Συνεδρίου λόγω μη απαρτίας αποκλείεται.
Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία ανάδειξης καθορίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή.
Μετά τη λήξη της Διαδικασίας Ανάδειξης, η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί καταμέτρηση των
προτιμήσεων, καταρτίζει τον Πίνακα των Βαθμοφόρων των μελών ΕΠΠ και των μελών ΕΚΣ –
Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά επιτυχίας
τους και συντάσσει το σχετικό Πρακτικό.
Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση για τον
καθορισμό της σειράς όσων ισοψήφησαν, η οποία και αναφέρεται στο Πρακτικό.

8. Θέματα Συνεδρίου

• Απολογισμός Εργασίας Περιφερειακού Εφόρου – Εφόρων
• Προγραμματισμός σε κύκλο ανά Α.Σ. και κλάδους
• Ανάδειξη εκπροσώπων μελών Γ.Σ. Ενηλίκων Στελεχών, ΕΠΠ, μελών ΕΚΣ.
9. Οργανωτική Επιτροπή
Ως οργανωτική επιτροπή συνεδρίου ορίζονται οι
1. Βάσω Ρίγγου, Αρχηγός 2
ου Συστήματος Προσκόπων Αλεξάνδρειας
2. Χέλμπερτ Αρβανιτίδης, Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών ΠΕΚΕΜ
3. Γρηγόρης Κυριαζόπουλος, Υπαρχηγός 2ου Συστήματος Προσκόπων Αλεξάνδρειας

Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί με γεύμα που θα παραθέσει η Περιφερειακή Εφορεία σε
Εστιατόριο της Αλεξάνδρειας.

Παρακαλώ για την πιστή τήρηση των παραπάνω και για την συμμετοχή σας!

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς
Χρήστος Χ. Καναρόπουλος
Περιφερειακός Έφορος Κ. Μακεδονίας

You may also like