ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 10 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 75

ΠΡΟΣ  : Όλα τα μέλη ΕΠΠ Πιερίας

ΘΕΜΑ  : Ανάδειξη ομάδας συντονισμού ΕΠΠ Πιερίας .

ΣΧΕΤ.  : Κανονισμός ΕΠΠ .

Αγαπητοί μου

Με την παρούσα συγκαλώ την διαδικασία ανάδειξης της ομάδας συντονισμού της ΕΠΠ Πιερίας . Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στην εστία του 1ου Συστήματος Κατερίνης Δοϊράνης 6 στης 18.00.

Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν στον Περιφερειακό Έφορο στο email pekem@sep.org.gr από τον κάθε ενδιαφερόμενο ή και ιδιοχείρως στον Περιφερειακό Έφορο . Κάθε υποψήφιος θα πρέπει κατά την ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας να είναι οικονομικά ενήμερος ως προς την συνδρομή του στο Σ.Ε.Π. και την συνδρομή του προς την Ε.Π.Π. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τέσσερις πλήρης ημέρες πριν την διαδικασία ανάδειξης δηλαδή μέχρι το βράδυ της 5 Νοεμβρίου στις 00.00 .

Διαδικασία ανάδειξης

Στην διαδικασία ανάδειξης μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ΕΠΠ που είναι οικονομικά ενήμερα μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας. Με ευθύνη του Περιφερειακού Εφόρου καταρτίζετε λίστα εχόντων το δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα μα τα στοιχεία του ε-σεπ.

Στην αρχή της διαδικασίας εκλέγετε από τα μέλη τριμελής εφορευτική επιτροπή η οποία είναι και υπεύθυνη για την διαδικασία.

Ο απερχόμενος Αρχηγός ΕΠΠ θα κάνει απολογισμό εργασιών κατά την θητεία του.

Στην συνέχεια κάθε υποψήφιος μπορεί να τοποθετηθεί στην ολομέλεια για οποιοδήποτε θέμα κρίνει.

Ακολουθεί η διαδικασία ανάδειξης που είναι μυστική με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος μπορεί να βάλει ως και τρεις σταυρούς προτίμησης.

Στο τέλος η εφορευτική επιτροπή κάνει καταμέτρηση και ανακοινώνει το αποτέλεσμα . Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείτε κλήρωση.

Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει ένσταση επί της διαδικασίας η οποία και επιλύετε τελεσίδικα κατά την διάρκεια της διαδικασίας

Υπεύθυνος διαδικασίας ορίζετε ο Έφορος Γιώργος Λιόντας

Παρακαλώ για την πιστή τήρηση των παραπάνω .

Έσο Έτοιμος

Ο Περιφερειακός  Έφορος

Ματθαίος Πιστοφίδης

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.