ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2

ΠΡΟΣ : – Τους βαθμοφόρους 2ου Σ.Π. Κιλκίς και Εφόρους επιτελείου Π.Ε.KE.M
ΘΕΜΑ : Διαδικασία Ανάδειξης Α.Σ. 2ου Σ.Π. Κιλκίς .
ΣΧΕΤ. : Κανονισμός διοίκησης (Μέρος 5.4. Διαδικασία Ανάδειξης)

Αγαπητοί μου,

Σας γνωρίζω σύμφωνα με τον κανονισμό διοίκησης του Σ.Ε.Π., και μετά την ανάδειξη μου ως
Περιφερειακού εφόρου, εντός είκοσι (20) ημερών από σήμερα, δηλαδή μέχρι και τις 25/11/2020
καλούνται οι βαθμοφόροι του 2ου Συστήματος Προσκόπων Κιλκίς , οι οποίοι έχουν Εντολή Διοίκησης
και ένα τουλάχιστον χρόνο, και οι Έφοροι του επιτελείου της Περιφέρειας, να προτείνουν κατάλληλο
υποψήφιο για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του Βαθμοφόρου του Σ.Ε.Π., όπως αυτά ορίζονται στον
Κανονισμό Διοίκησης (Μέρος 4ο,Κεφ. 1, παρ. 1.1).

Επίσης, για τον σκοπό αυτό, το προτεινόμενο άτομο πρέπει να:
• Προσφέρεται να αναλάβει και να πραγματοποιήσει το έργο που θα του ανατεθεί.
• Διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο και να δεσμεύεται ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία του.
• Χαίρει της εκτίμησης της κοινωνίας και των τοπικών Αρχών.
• Είναι σε θέση να προάγει το έργο των Βαθμοφόρων, των Τμημάτων, των Συστημάτων.
• Αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται κατά τη διάρκεια της θητείας του,
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των καθηκόντων του.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται προς τον Περιφερειακό Έφορο. Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να
συνοδεύεται από:
• Την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του υποψήφιου.
• Το προσκοπικό βιογραφικό του υποψηφίου.
• Σχέδια Τριετούς και Ετήσιου Προγράμματος για το Σύστημα .

Κάθε υποψήφιος, μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης Ανάδειξης πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο
Ποινικού Μητρώου (Γενικής Χρήσης) ή υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 5.1
του κανονισμού Διοίκησης. Η μη προσκόμιση του εγγράφου αποτελεί λόγο ακύρωσης της
υποψηφιότητας.

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και μέσα στις επόμενες δέκα (10) πλήρεις
ημέρες, ο Περιφερειακός :
• Διαπιστώνει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό για τα
καθήκοντα Περιφερειακή Εφορεία Κεντρικής Μακεδονίας www.pekem.gr
προσόντα (Μέρος 4ο, Κεφ. 1, παρ. 1.1). Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν διαθέτει τα
προσόντα αυτά, ενημερώνει τον υποψήφιο εγγράφως και αιτιολογημένα για την απόρριψη της
υποψηφιότητάς του.
• Καλεί και πραγματοποιεί συνάντηση, ο ίδιος ή αναπληρωτής του, με κάθε υποψήφιο, για θέματα
σχετικά με την υποψηφιότητά του.
• Παρέχει σε κάθε υποψήφιο, εφόσον ζητηθούν:
α) τα στοιχεία της Ετήσιας Απογραφής Μελών Σ.Ε.Π. των τριών τελευταίων ετών για το ,
β) τον Απολογισμό Προσκοπικού Έργου των τριών τελευταίων ετών για το Σύστημα ,
γ) το τελευταίο Τριετές Πρόγραμμα και τους σχετικούς Απολογισμούς Προσκοπικού Έργου του
Συστήματος και
δ) το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Σ.Ε.Π. και το Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας.

Μετά τα ανωτέρω, ο Περιφερειακός Έφορος αναλόγως, ενημερώνει τους Βαθμοφόρους του
κλιμακίου για τον πίνακα υποψηφίων και την ημερομηνία της Συνεδρίασης Ανάδειξης, εκδίδοντας
σχετική ανακοίνωση. Σε περίπτωση κωλύματος του Περιφερειακού Εφόρου, η ευθύνη της Συνεδρίασης
ανατίθεται σε άλλο Έφορο της Περιφερειακής Εφορείας. Η Συνεδρίαση Ανάδειξης διεξάγεται το
νωρίτερο δέκα (10) πλήρεις ημέρες μετά την έκδοση της ανωτέρω Ανακοίνωση και το αργότερο δέκα
(10) πλήρεις ημέρες πριν από τη λήξη της Εντολής Διοίκησης του απερχόμενου Αρχηγού Συστήματος ή
το αργότερο είκοσι(20) πλήρεις ημέρες μετά την έκδοση της ανωτέρω Ανακοίνωσης, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει Αρχηγός Συστήματος. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της ανωτέρω
Ανακοίνωσης μέχρι τη Συνεδρίαση Ανάδειξης, οι υποψήφιοι συζητούν τις προτάσεις τους με τους
Βαθμοφόρους του Συστήματος .

Παρακαλώ για την πιστή τήρηση των παραπάνω .

Με προσκοπική Αγάπη
Ο Περιφερειακός Έφορος
Καναρόπουλος Χρήστος

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.