ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7 Νοεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 80
ΠΡΟΣ : Ενήλικα Στελέχη, Μέλη ΠΔ, ΕΠΠ.
ΘΕΜΑ : Πρόγραμμα υποστήριξης Προσκοπικού Κέντρου.

Στο Προσκοπικό Κέντρο Καβαλάρι στο Κιλκίς, επιθυμούμε να δημιουργήσουμε, εφαρμόσουμε και
υποστηρίξουμε εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά προγράμματα καθώς και προγράμματα ζωής υπαίθρου για τα Μέλη του Σ.Ε.Π., συμβάλλοντας σε ένα ελκυστικό και δυναμικό Προσκοπικό Πρόγραμμα αλλά και στην εξωστρέφεια της Προσκοπικής Κίνησης.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση της αποστολής του, το Προσκοπικό Κέντρο Καβαλάρι αναζητά την βοήθεια ενήλικων εθελοντών, μέλη του ΣΕΠ.Οι εθελοντές θα προσφέρουν υπηρεσίες που αφορούν την γενικότερη λειτουργία του Κέντρου και περιλαμβάνουν ενδεικτικά, ενασχόληση με τα προσφερόμενα από το κέντρο προγράμματα, λειτουργία των εγκαταστάσεων του κέντρου κ.λπ.

Στους εθελοντές , μέσω της ενασχόλησής τους αλλά και την εκπαίδευση που θα λάβουν , δίνεται η
δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες και στην επαγγελματική τους πορεία. Οι σύγχρονες απαιτήσεις του management απαιτούν δεξιότητες (soft skills) που προσφέρονται αφειδώς στους εθελοντές που θα συμμετέχουν. Μεταξύ άλλων οι εθελοντές αποκτούν ικανότητες όπως ηγεσία, επικοινωνία, συνεργασία, δυνατότητα λήψης αποφάσεων, αλλά και χαρακτηριστικά όπως : αναλυτική σκέψη, συνθετική σκέψη, ευελιξία – προσαρμοστικότητα, αποφασιστικότητα, δημιουργικότητα,συνεργατικότητα, αυτοέλεγχο, ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, οργανωτικότητα, προγραμματισμό, ικανότητα διοίκησης ομάδων.

Παρέχουμε Διατροφή , Διαμονή , Μεταφορά από και προς τον ΣΣ Μουριών Κιλκίς. Ελάχιστος χρόνος
ένταξης στο πρόγραμμα οι τέσσερις ημέρες.

Έτσι σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον επικοινωνώντας με τον Αρχηγό του Προσκοπικού
Κέντρου .

Ηλ. δ/νση: kavalaricentre@gmail.com
Πληροφορίες Αγγελίδης Στυλιανός 6942 554 480

Έσο Έτοιμος

Ο Περιφερειακός  Έφορος

Ματθαίος Πιστοφίδης

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.